Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Smart People, spol. s r.o. pre e-kurzy

Obsah:

 1. Identifikačné údaje,
 2. Všeobecné ustanovenia,
 3. Výklad pojmov,
 4. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy,
 5. Cena Služieb, pokuty, faktúry,
 6. Prístup do online kurzov – všeobecné informácie,
 7. Spôsob platby,
 8. Dodacie lehoty,
 9. Poštovné a iné poplatky,
 10. Odstúpenie od zmluvy,
 11. Zodpovednosť za škodu,
 12. Ochrana osobných údajov,
 13. Záverečné ustanovenia.

Čl. 1.
Identifikačné údaje

1.1   Obchodná spoločnosť Smart People, spol. s r.o., so sídlom Za hradbami 2277/34, 902 01 Pezinok, IČO: 44 869 649, DIČ: 2022855648, IČ DPH SK2022855648, zapísaná do Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka číslo: 59502/B, v mene ktorej koná Michal Chmelár – konateľ, kontaktné údaje nájdete na internetovej stránke powerpivot.sk/kontakt, v týchto všeobecných obchodných podmienkach (ďalej aj ako ,,VOP“) aj ako poskytovateľ alebo poskytovateľ služby (ďalej len ako „poskytovateľ“) vydáva tieto VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom a zákazníkom.

1.2  Tieto VOP sú záväzné pre poskytovateľa aj pre zákazníka.

1.3   Tieto VOP sú umiestnené na viditeľnom mieste v sídle poskytovateľa a zároveň sú zverejnené na internetovej stránke poskytovateľa.

1.4   Tieto VOP platia pre nákup cez webové rozhranie powerpivot.sk. Všetky informácie týkajúce sa objednávky poskytuje poskytovateľ na stránke www.powerpivot.sk, bližšie informácie môžete získať na adrese www.powerpivot.sk/kontakt.

1.5   Poskytovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť kedykoľvek ktorúkoľvek časť týchto VOP. Je vo Vašom záujme kontrolovať webovú stránku poskytovateľa, či došlo k zmenám týchto VOP.

1.6   Tieto VOP obsahujú informácie, ktoré kupujúci potrebuje mať k dispozícii ešte pred tým, než službu kúpi. Tieto VOP je potrebné prečítať starostlivo a v prípade pripomienok alebo otázok je potrebné kontaktovať poskytovateľa, a to ešte pred objednaním služby.

1.7   Kontakty sú dostupné v bode 1.1 tohto článku týchto VOP. Pokiaľ dôjde k vyplneniu formulára a  kliknete na tlačidlo ,,Odoslať objednávku“ dávate poskytovateľovi signál, že ste tieto VOP videli, čítali a súhlasíte s takým priebehom obchodu a spolupráce ako je popísaný v týchto VOP.

Čl. 2.
Výklad pojmov

2.1   Poskytovateľom sa rozumie obchodná spoločnosť Smart People, spol. s r.o., so sídlom Za hradbami 2277/34, 902 01 Pezinok, IČO: 44 869 649, DIČ: 2022855648, IČ DPH SK2022855648, zapísaná do Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka číslo: 59502/B.

2.2  Kupujúcim sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá prejaví záujem o služby poskytovateľa a ktorá s poskytovateľom uzavrie kúpnu zmluvu, a tým kúpi niektorú z ponúknutých služieb.

2.3  Podnikateľ je kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti.

2.4  Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Vzťahy medzi poskytovateľom a spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami, sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a Zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v ich aktuálne platných zneniach.

2.5   Právne vzťahy medzi poskytovateľom a kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode“).

2.6   Dokumentom sa rozumie materiálne vyjadrenie informácie, myšlienky alebo činnosti vymieňajúcej sa medzi poskytovateľom a kupujúcim.

2.7   Dokumenty viažuce sa ku kúpnej zmluve budú archivované poskytovateľom v súlade s platnými právnymi predpismi po dobu najmenej desiatich rokov od uzavretia kúpnej zmluvy, najdlhšie však po dobu podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, za účelom jej úspešného plnenia a plnenia povinností uložených poskytovateľovi legislatívou v oblasti účtovníctva. Dokumenty viažuce sa ku kúpnej zmluve nebudú sprístupňované tretím osobám, okrem osôb, ktorým právo na oboznámenie sa s dokumentmi týkajúcimi sa kúpnej zmluvy vyplýva z osobitného zákona.

2.8  Služba alebo služby (ďalej len „služby“) poskytovateľa sú služby poskytované kupujúcemu v zmysle ustanovení Čl. 3 týchto VOP.

2.9  Kúpna zmluva znamená zmluvu uzatvorenú medzi poskytovateľom a kupujúcim prostredníctvom webového rozhrania powerpivot.sk, ktorej predmetom je dodanie služby za dohodnutú kúpnu cenu, ktorá je uvedená vrátane DPH. Na základe kúpnej zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje dodať kupujúcemu služby a kupujúci sa zaväzuje za služby zaplatiť kúpnu cenu s DPH a službu prijať.

2.10  Tieto VOP v aktuálnom znení a cenník služieb v aktuálnom znení predstavujú neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

2.11   Cenník služieb znamená cenu uvedenú pri jednotlivých službách.

2.12  Objednávkovým formulárom sa rozumie formulár zverejnený na webovom rozhraní poskytovateľa, prostredníctvom ktorého kupujúci prejavuje záujem o služby poskytovateľa.

2.13   Pod pojmom registrácia rozumieme vytvorenie používateľského konta kupujúceho na webovom rozhraní poskytovateľa, obsahujúce osobné údaje kupujúceho, prostredníctvom ktorého môže kupujúci využívať zakúpenú službu.

2.14   Spotrebiteľská zmluva je kúpna zmluva uzavretá medzi poskytovateľom a spotrebiteľom.

2.15   Kúpna cena znamená číselné vyjadrenie peňažnej sumy, ktorá je odplatou za predaj služby a ktorá je uvedená poskytovateľom na jeho webovom rozhraní www.powerpivot.sk, a to kúpna cena vrátane DPH, v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

2.16   Reklamáciou sa rozumie Reklamačné konanie v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, oba v platnom znení, vzťahujúce sa na služby poskytované poskytovateľom.

2.17   Vybavenie reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania a to odstránením vady poskytovaných služieb, vrátením zaplatenej ceny vyúčtovanej za poskytnuté služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny vyúčtovanej za poskytnuté služby alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

2.18   Termín Vis Maior („Vyššia moc“), znamená, že sa jedná o zvláštnu skutočnosť, spočívajúcu v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktorá spôsobí škodu. Môže ju predstavovať prírodná udalosť alebo neovplyvniteľné štátne nariadenie.

2.19   Osobný údaj je údaj o mene, priezvisku, obchodnom mene, adrese, sídle, telefónnom čísle a e-mailovej adrese, ktorý o kupujúcom zaznamenáva alebo spracúva poskytovateľ a ktorý vedie alebo by mohol viesť k identifikácii kupujúceho.

2.20  Prevádzkovateľom osobných údajov je poskytovateľ, ktorý za účelom poskytovania služieb spracúva osobné údaje kupujúceho v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o OÚ“) a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EPaR 2016/679“).

2.21   Dotknutou osobou je kupujúci, ktorého osobné údaje spracúva poskytovateľ na základe súhlasu.

2.22   Súhlasom dotknutej osoby sa rozumie akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým kupujúci na základe poskytnutých informácií vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

2.23   Dozorný orgán je orgán, ktorý vykonáva kontrolu nad dodržiavaním povinností poskytovateľa vyplývajúcich mu zo zákona č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Dozorným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Bajkalská 21/A, P. O. BOX 29, 827 99 Bratislava, Odbor ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu (tel.: 02/58 27 21 86) a právny odbor (tel.: 02/58 27 21 21, 02/58 27 21 24, 02/58 27 21 26, 02/58 27 21 47), https://www.soi.sk, https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.

Čl. 3.
Všeobecné ustanovenia

3.1   Tieto VOP platia pre ponuku a poskytovanie online kurzov, seminárov, webinárov a workshopov (ďalej len “E-Kurzy”, resp. “služby”) na webovej stránke www.powerpivot.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti poskytovateľa a kupujúceho.

3.2   Nákup služieb prebieha na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi poskytovateľom a kupujúcim. Proces uzatvárania kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v Čl. 4 týchto VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a podrobne uvádza a vysvetľuje práva a povinnosti oboch strán kúpnej zmluvy, teda kupujúceho i poskytovateľa. Dojednania, ktoré sú v kúpnej zmluve odlišné od ustanovení VOP, majú prednosť (teda text kúpnej zmluvy je nad textom VOP). VOP riešia aj niektoré ďalšie otázky, ktoré s nákupom digitálneho obsahu alebo s užívaním internetových stránok powerpivot.sk súvisí.

3.3   Ak ste fyzická osoba a ako kupujúci do objednávky uvediete IČO, poskytovateľ má zato, že kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ, a nie ako spotrebiteľ. Vzťahy medzi poskytovateľom a kupujúcim – podnikateľom, neupravené týmito VOP sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v jeho aktuálne platnom znení. Akékoľvek iné obchodné podmienky medzi poskytovateľom a kupujúcim sú neplatné, ak ich poskytovateľ písomne nepotvrdil kupujúcemu.

3.4   Všetky služby ponúkané na stránkach www.powerpivot.sk, www.power-bi.sk a power-bi-workshopy.sk sú dielami, ktoré sú chránené podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Tieto diela alebo ich obsah alebo ich súčasti je možné použiť len so súhlasom autora s výnimkou prípadov upravených autorským zákonom. Akékoľvek šírenie ich obsahu alebo súčastí kupujúcim, alebo osoby prihlásenej do E-Kurzu v mene kupujúceho, alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora, či už počas trvania E-Kurzu alebo aj po jeho ukončení (napr. zo záznamu), je zakázané. V prípade porušenia zákazu uvedeného v predchádzajúcej vete je kupujúci povinný uhradiť účastnícky poplatok za každé jedno prihlásenie neoprávnenou osobou.

3.5   Reprodukcia, prenos, sprístupňovanie, šírenie alebo ukladanie častí alebo celého obsahu E-Kurzov v akejkoľvek forme, bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora, je zakázané. Žiadna časť týchto E-Kurzov nesmie byť publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v žiadnej podobe bez písomného povolenia autora. Počas konania E-Kurzov je prísne zakázané zhotovovať akékoľvek audiovizuálne záznamy. Všetky použité názvy, značky a označenia sú alebo môžu byť ochrannými známkami ich oprávnených vlastníkov. Autor si vyhradzuje všetky práva vyplývajúce z Autorského zákona (č. 185/2015 Z. z.) a ostatných právnych predpisov, platných na území SR a EÚ.

3.6   Objednávkou týchto služieb kupujúci súhlasí, že akékoľvek použitie informácií z nich a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len v jeho rukách a autor ani poskytovateľ za ne nenesú žiadnu zodpovednosť. Počas poskytovania týchto služieb môže kupujúci nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením názoru poskytovateľa resp. autora k tejto tematike. Predajom služieb ani úhradou ceny Služieb neprechádzajú z poskytovateľa na kupujúceho žiadne autorské práva.

3.7   E-Kurzy môžu byť poskytovateľom, alebo osobami ním poverenými, fotografované a/alebo natáčané, resp. nahrávané, za účelom vyhotovenia audiovizuálneho diela s následným predajom, marketingovými, propagačnými účelmi a tiež účelmi kontroly kvality. Účasťou na E-Kurze každý účastník súhlasí s podieľaním sa na natáčaní a/alebo fotografovaní, počas celej doby trvania konania E-Kurzu a súhlasí s tým, že usporiadateľ si vyhradzuje všetky práva duševného vlastníctva vyplývajúce z prípadných uverejnení v akýchkoľvek médiách.

3.8   Všetky informácie na týchto E-Kurzoch sú poskytované „ako sú“. Autor ani poskytovateľ negarantujú ich 100%-nú správnosť, a nezodpovedajú ani za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Riziko ich používania nesie kupujúci resp. účastník E-Kurzu.

3.9   Kupujúci nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti na tretie osoby bez súhlasu poskytovateľa.

3.10   E-Kurzy sú určené iba osobám starším ako 18 rokov. V prípade kupujúcich – podnikateľov je kupujúci povinný zabezpečiť, že osoba, pre ktorú je E-Kurz objednávaný, má viac ako 18 rokov. V prípade kupujúcich – spotrebiteľov musí mať kupujúci viac ako 18 rokov.

Čl. 4
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

4.1 Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku vyplniť pravdivo, pred jej odoslaním ju skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná po potvrdení prijatia poskytovateľom, pričom následne kupujúcemu a poskytovateľovi vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tzn. poskytovateľ sa zaväzuje sprostredkovať a dodať kupujúcemu objednané Služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu vrátane DPH za poskytnutie služieb. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neprijať objednávku bez udania dôvodu. Poskytovateľ si takisto vyhradzuje právo bez náhrady zrušiť objednávky, ktoré sú chybné, nekompletne vyplnené, obchádzajú obmedzenia uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, či sú v rozpore s právnymi predpismi SR.

4.2 Na webovom rozhraní je uvedený podrobný opis ponúkaných služieb vrátane uvedenia toho, čo obsahujú, komu sú určené, čo kupujúcemu môžu priniesť a v akom formáte sú poskytované, prípadne, či sú pre ich efektívne používanie a pred absolvovaním nutné ešte nejaké ďalšie podmienky.

4.3 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP na webovej stránke www.powerpivot.sk spoločnosti Smart People, spol. s r.o., že im plne porozumel, a že s nimi súhlasí v plnom rozsahu a bez výhrad. Kupujúci je zároveň povinný oboznámiť ním objednaných účastníkov kurzu s týmito VOP a povinnosťami z nich vyplývajúcimi, zabezpečiť ich súhlas s týmito VOP ako aj ostatné nevyhnutné súhlasy vyplývajúce z týchto obchodných podmienok alebo platnej legislatívy na území SR, ktoré sú nevyhnutné na plnenie objednávky (napr. súhlas so spracovávaním osobných údajov). Súhlasom s týmito VOP zo strany kupujúceho tento potvrdzuje, že si tieto povinnosti v čase objednania už splnil. Tieto VOP sú zverejnené na webových stránkach poskytovateľa sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky, po potvrdení prijatia objednávky poskytovateľom. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 7 týchto VOP.

4.4 Ak v objednávke kupujúci uvedie poznámku a objednávka je potvrdená automatizovaným spôsobom, tak prípadné povinnosti, záväzky či iné plnenia na strane poskytovateľa, vyplývajúce z tejto poznámky, sú neplatné, až do momentu ich písomného potvrdenia zo strany poskytovateľa v samostatnej e-mailovej správe.

4.5 Kupujúci je povinný uviesť mená účastníkov v objednávke Služby. Zmenu mien účastníkov je kupujúci povinný nahlásiť poskytovateľovi v dostatočnom predstihu pred začatím E-Kurzu. Zmena je platná až po jej potvrdení poskytovateľom.

Čl. 5
Prístup do e-kurzov – všeobecné informácie

5.1 Ak sa E-Kurz koná v online forme, či už naživo alebo zo záznamu (ďalej len “Online Kurz”), tak si kupujúci kupuje oprávnenie pre prístup k Online Kurzu (ďalej aj „prístup“) na určitý čas. Počas tohto času má prístup ku Online Kurzu aj k jeho všetkým súčastiam. Prístup je možné obnoviť či predĺžiť iba so súhlasom poskytovateľa, za čo poskytovateľ môže kupujúcemu účtovať dodatočné poplatky, najmä v závislosti od dĺžky obdobia, o ktoré sa predlžuje prístup ku Online Kurzu. kupujúcemu neprislúcha žiadna náhrada za nevyužité časti Online Kurzu alebo súčasti Online Kurzu.

5.2 Kupujúci nie je oprávnený postúpiť prístup, ani žiadne práva a povinnosti z neho plynúce na tretie osoby bez súhlasu poskytovateľa.

5.3 Prístup ku Online Kurzu a všetkým jeho častiam je umožnený až po uhradení ceny služieb v plnej výške.

5.4 Poskytovateľ upozorňuje, že nedostupnosť alebo zlá kvalita prenosu počas Online Kurzu môže byť ovplyvnená tiež rýchlosťou internetového pripojenia, za ktorú poskytovateľ nezodpovedá.

5.5 Poskytovateľ nie je zodpovedný za technické problémy na strane účastníka Online Kurzu. Kupujúcemu neprislúcha žiadna náhrada za nevyužitie akýchkoľvek častí E-Kurzu, súčastí E-Kurzu alebo benefitov ku E-Kurzu, ktoré bolo spôsobené technickými problémami na strane účastníka E-Kurzu.

5.6 Ku Online Kurzom môže byť v rámci ceny E-Kurzu poskytovaný záznam z konania Online Kurzu. V takomto prípade kupujúci získava časovo obmedzený prístup ku tomuto záznamu iba pre ním objednaných účastníkov E-Kurzu, a to len na také obdobie, aké bolo uvedené v čase objednania na webstránkach s popisom E-Kurzu.

5.7 Prístup ku záznamu z Online Kurzu je viazaný na konkrétneho účastníka, a je neprenosný. Prípadná prenosnosť na inú osobu je možná iba so súhlasom poskytovateľa, podľa podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.

5.8 Pre prístup ku záznamu z Online Kurzu sú účastníkovi poskytnuté prihlasovacie údaje do účtu, vytvoreného na webstránkach poskytovateľa pre tento účel a pre tohto účastníka. Účastník je povinný chrániť tieto prístupové údaje pred akýmkoľvek únikom, zneužitím, vyzradením či zverejnením, a nesmie ich poskytovať žiadnym iným osobám, ani ostatným zamestnancom či spolupracovníkom kupujúceho.

Čl. 6
Cena služieb, pokuty, faktúry

6.1 V zhrnutí objednávky nájdete všetky ceny služieb objednaných na stránkach www.powerpivot.sk. Poskytovateľ je platcom DPH. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. K cenám je pripočítavaná DPH podľa platných právnych predpisov SR.

6.2 V prípade, že kupujúci, resp. platiteľ pri platbe použije nesprávny variabilný symbol, považuje sa platba za vykonanú dňom, kedy poskytovateľ „spáruje“ platbu s pohľadávkou vedenou voči kupujúcemu. V prípade, že kupujúci nezaplatí poplatok riadne a včas, bude jeho objednávka stornovaná bez nároku na jej obnovenie. Storno objednávky znamená odstúpenie od zmluvy zo strany poskytovateľa z dôvodu podstatného porušenia zmluvy. Informáciu o storne objednávky zašle poskytovateľ kupujúcemu e–mailom.

6.3 Zmluvná pokuta: Pokiaľ kupujúci nezaplatil poskytovateľovi kúpnu cenu vrátane DPH riadne a včas, poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a kurz nebude kupujúcemu sprístupnený.

6.4 Ohľadne platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy vystaví poskytovateľ kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení služieb.

6.5 V prípade porušenia zákazu podľa článku 3 bodu 3.4 týchto VOP je poskytovateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu za každé jedno porušenie zákazu vo výške 5.000,00  EUR (slovom: “päťtisíc eur”). Týmto nie je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody.

Čl. 7
Spôsob platby

7.1 Platobné metódy môžu, ale nemusia byť zobrazené na výber pri vypĺňaní objednávkového formulára. Ich dostupnosť závisí od aktuálnych technických možností poskytovateľa.

7.2 Možnosti platieb:
a) Platobnou kartou
b) Bankovým prevodom na základe faktúry

7.3 Forma platby: jednorazová platba, pričom kupujúci uhradí sumu jednorazovým poplatkom ako je to uvedené pri objednávke.

7.4 Ak sa poskytovateľ s kupujúcim nedohodnú inak, tak po prijatí objednávky a potvrdení termínu konania E-Kurzu, zašle poskytovateľ kupujúcemu predfaktúru za objednaný E-Kurz. Kupujúci je povinný uhradiť predfaktúru do dátumu splatnosti uvedenej na nej. Záväzok kupujúceho uhradiť cenu za Služby je splnená okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet poskytovateľa. Ak kupujúci neuhradí sumu uvedenú na predfaktúre v plnej výške do dátumu jej splatnosti, tak si poskytovateľ vyhradzuje právo zrušiť účasť na E-Kurze pre všetkých objednaných účastníkov kupujúceho bez náhrady.

Čl. 8
Dodacie lehoty

8.1 Dodacia lehota pre služby je uvedená v objednávkovom formulári, a potvrdená v e-maile, ktorý dôjde kupujúcemu s potvrdením prijatia objednávky.

8.2 Poskytovateľ je povinný splniť objednávku a dodať Služby do 7 kalendárnych dní od dátumu úhrady celej sumy objednávky. Ak objednané Služby nie je možné dodať v udanej lehote, bude poskytovateľ o tejto situácii informovať kupujúceho v čo možno najkratšom čase a oznámi mu buď predpokladaný náhradný termín splnenia objednávky, alebo zruší objednávku. Ak sa poskytovateľovi nepodarí dodať Služby ani v dodatočnej lehote, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a v prípade uhradenej kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený bankový účet.

8.3 Ak sú súčasťou E-Kurzu ďalšie služby, ako napríklad konzultácie či iné služby poskytované v inom dátume ako je termín plnenia E-Kurzu, tak poskytovateľ je povinný informovať kupujúceho o presnom dátume poskytnutia týchto ďalších služieb, najneskôr 7 kalendárnych dní pred týmto dátumom poskytnutia. Dátum poskytnutia stanovuje poskytovateľ. Dátum poskytnutia je možné zmeniť len po vzájomnej dohode poskytovateľa a účastníkov E-Kurzu.

Čl. 9
Poštovné a iné poplatky

9.1   K uvedeným cenám Služieb nepripočítavame žiadne poplatky.

Čl. 10

Odstúpenie od zmluvy

10.1 Klient má právo pred prvým prihlásením do členskej sekcie, najneskôr však v lehote 14 dní od zaslania objednávky, od zmluvy odstúpiť v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to zaslaním emailovej žiadosti na e-mailovú adresu, ktorú nájdete na stránke www.powerpivot.sk/kontakt s prehlásením, že od zmluvy odstupuje, ktoré je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi. Kupujúci ďalej priloží kópiu faktúry a uvedie dátum nákupu. Kupujúcemu budú zaslané finančné prostriedky bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene Služieb a to najneskôr do 14 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy bude znemožnený prístup do členskej sekcie súvisiacej s odstúpenou Službou.

10.2 Kupujúci, ktorý odoslal Objednávku, a teda vstúpil do záväzkového vzťahu s poskytovateľom v lehote kratšej ako 14 (slovom “štrnásť”) dní pred termínom začatia konkrétneho E-Kurzu, udelením súhlasu s týmito VOP zároveň udeľuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výslovný súhlas na poskytnutie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a berie na vedomie, že po začatí poskytovania služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci vyhlasuje, že bol riadne poučený o následkoch udelenia tohto súhlasu.

10.3 Pri odstúpení od zmluvy z iného ako zákonného dôvodu v zmysle § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je kupujúci povinný zaplatiť poskytovateľovi plnú cenu objednaných Služieb. Týmto nie je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody. Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo prostredníctvom e-mailu zaslaného poskytovateľovi alebo prostredníctvom formulára dostupného na internetovej stránke poskytovateľa. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

10.4 Odstúpením od zmluvy v zmysle § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník sa zmluva ruší od začiatku a rušia sa všetky prístupy ku všetkým častiam a súčastiam E-Kurzu, vrátane všetkých vstupeniek, benefitov a bonusov ku E-Kurzu. Kúpnu cenu však poskytovateľ nie je povinný vrátiť pri odstúpení z iného ako zákonného dôvodu, alebo ak došlo k porušeniu týchto obchodných podmienok zo strany kupujúceho.

10.5 Všetky uhradené kúpne ceny za Služby a poplatky sú nevratné, ak sa objednaný E-Kurz uskutoční v objednanom termíne alebo náhradnom termíne podľa bodu 6) týchto VOP. Uhradená cena E-Kurzu ani jej časť sa nevracia ani pri neúčasti, ani pri čiastočnej neúčasti účastníkov. Kupujúci však po vzájomnej dohode s poskytovateľom môže poslať na E-Kurz náhradníkov.

10.6 Ako poskytovateľ som oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia Vašich povinností z kúpnej zmluvy, najmä v prípade, keď by došlo k neoprávneným zásahom do webového rozhrania, porušeniu autorských práv a v ďalších prípadoch ustanovených zákonom.

10.7 Účastníci E-Kurzu môžu byť okamžite vylúčení z E-Kurzu a vykázaní z miestnosti, kde sa poskytuje E-Kurz alebo jeho súčasti, ak:

 • porušujú akúkoľvek časť týchto obchodných podmienok,
 • narušujú plynulý priebeh E-Kurzu, najmä hlučným správaním, častým prerušovaním školiteľa/rečníka, sarkastickými poznámkami a pod.,
 • vyrušujú alebo obťažujú ostatných účastníkov E-Kurzu,
 • ohrozujú zdravie alebo majetok ostatných účastníkov E-Kurzu, alebo majetok v priestoroch, kde sa E-Kurz koná,
 • vykonávajú propagačné aktivity pre akékoľvek produkty alebo služby,
 • prejavujú známky infekčných chorôb v nadmernej miere, ako napríklad časté kýchanie, smrkanie a kašľanie, aj keď netrpia žiadnou chorobou,
 • je na danom E-Kurze vyžadované preukázanie sa platným dokladom totožnosti, a účastníci sa buď nepreukážu takýmto dokladom, alebo meno a priezvisko na doklade totožnosti nesúhlasí s menom a priezviskom účastníka v objednávke E-Kurzu,
 • konajú v rozpore s právnymi predpismi platnými na území SR, alebo existuje podozrenie, že konajú v rozpore s právnymi predpismi platnými na území SR.

10.8 V prípade webinárov a pre online prostredie platí, že kupujúcemu môže byť z dôvodov uvedených v Čl. 8 bod 8.7. odobraný prístup do E-Kurzu.

10.9 V prípade vylúčenia účastníkov z E-Kurzu sa uhradená cena Služieb nevracia. Zároveň v tomto prípade kupujúcemu ani účastníkom neprislúcha žiadna náhrada škody, ušlého zisku, ani žiadna iná náhrada. Týmto nie je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody.

Čl. 11
Zodpovednosť za škodu

11.1 Kupujúci berie na vedomie, že webové stránky poskytovateľa môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a obsah Služieb môže byť na základe aktualizácie kedykoľvek vzhľadom k aktualizácii zmenený.

11.2 Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené vyššou mocou ako napr. havárie, živelné pohromy, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, brannej pohotovosti štátu a iných okolností mimo kontrolu poskytovateľa, alebo ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa všeobecne záväzných predpisov.

11.3 Poskytovateľ a kupujúci sa dohodli, že maximálna výška náhrady škody, ktorú sa poskytovateľ zaväzuje nahradiť kupujúcemu v prípade porušenia zmluvných povinností poskytovateľa a za predpokladu vzniku nároku na ňu, je limitovaná výškou sumy Služieb uhradenej kupujúcim poskytovateľovi za túto objednávku.

11.4 Kupujúci zodpovedá za akékoľvek škody, ktoré vzniknú konaním alebo nekonaním jeho zamestnancov, účastníkov na E-Kurzoch či iných osôb, zapojených z jeho strany do procesu poskytovania týchto Služieb.

11.5 Kupujúci je povinný nahradiť poskytovateľovi akúkoľvek škodu, ktorá vznikne poskytovateľovi v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho vyplývajúcej zo záväzkového vzťahu s poskytovateľom. Kupujúci je povinný nahradiť poskytovateľovi akékoľvek a všetky straty, ktoré vzniknú poskytovateľovi dôsledku konania resp. nekonania kupujúceho alebo jeho účastníkov, pred poskytovaním Služieb alebo počas poskytovania Služieb, a to v plnej výške, ktorú mu oznámi poskytovateľ.

Čl. 12
Ochrana osobných údajov

12.1 Spoločnosť Smart People, spol. s r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných, firemných dát a všetkých obdobných dát účastníkov, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v objednávke, sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho, a sú spracovávané podľa zákona o ochrane osobných údajov, zo zákonného titulu, nevyhnutného na plnenie objednávky a ostatných zákonných povinností poskytovateľa. Pre spracovávanie takýchto údajov na tieto účely, nie je podľa zákona vyžadovaný súhlas poskytovateľa. Spracovanie osobných údajov prebieha podľa zásad uvedených na tejto stránke.

12.2 Vzhľadom na verejnú povahu internetu a sociálnych sietí poskytovateľ nenesie zodpovednosť za bezpečnosť ani ochranu informácii, ktoré účastník E-Kurzu poskytne prostredníctvom internetu.

12.3 Napriek tomu, že poskytovateľ vynakladá maximálne možné úsilie na zabezpečenie užívateľských účtov, nepreberá s ohľadom na povahu internetu zodpovednosť za prípadné zneužitie zdieľaných informácií. Poskytovateľ vyzýva účastníkov E-Kurzu, aby nezdieľali žiadne citlivé informácie.

12.4 Záujemca, či účastník E-Kurzu sa zaväzuje upovedomiť poskytovateľa bezodkladne po zistení zneužitia bezpečnostných prvkov, či neautorizovaného prístupu na stránku, či akéhokoľvek iného problému s bezpečnosťou.

Čl. 13
Záverečné ustanovenia

13.1 Kúpna zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do splnenia povinnosti poskytovateľa a kupujúceho zo zmluvy vyplývajúce. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

13.2 Kupujúci je oprávnený v prípade akejkoľvek nefunkčnosti členskej sekcie podať poskytovateľovi podnet, resp. reklamáciu. Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v Reklamačnom poriadku.

13.3 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Ak poskytovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a poskytovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

13.4 Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.5 V prípade, ak by bolo akékoľvek ustanovenie týchto VOP uznané príslušným súdom alebo iným orgánom neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, alebo by vznikol rozpor s platnou legislatívou, bude takéto ustanovenie považované za vypustené a ostatné ustanovenia budú naďalej trvať, ak z povahy takého ustanovenia alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých bolo uzavreté, nevyplýva, že ich nemožno oddeliť od ostatného obsahu tejto zmluvy. Zmluvné strany v takomto prípade uzavrú také dodatky k týmto VOP, ktoré umožnia dosiahnutie výsledku rovnakého, a ak to nie je možné, potom čo najbližšieho tomu, akého sa malo dosiahnuť neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným ustanovením.

13.6 Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.powerpivot.sk. Právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky.

13.7 Klient súhlasom s týmito VOP potvrdzuje, že si ich riadne prečítal, úplne im porozumel, nebol uvedený do omylu a súhlasí s nimi bez výhrad a v plnom rozsahu. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá poskytovateľ kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

13.8 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.6.2023. Informácie sú poskytované prostredníctvom webových stránok www.powerpivot.sk, prípadne ďalšími informačnými kanálmi, spravidla emailom.