Všeobecné obchodné podmienky pre kurzy, semináre a workshopy

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Smart People, spol. s r.o. pre kurzy, semináre a workshopy

Obsah:

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Objednávka
 3. Cena Služieb, pokuty, faktúry
 4. Prístup do online kurzov – všeobecné informácie
 5. Spôsob platby
 6. Dodacie lehoty
 7. Poštovné a iné poplatky
 8. Odstúpenie od zmluvy
 9. Zodpovednosť za škodu
 10. Ochrana osobných údajov
 11. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

1.1   Všetky informácie týkajúce sa objednávky poskytuje poskytovateľ na stránke www.powerpivot.sk, bližšie informácie môžete získať na adrese www.powerpivot.sk/kontakt.

1.2   Tieto obchodné podmienky platia pre ponuku a poskytovanie kurzov, seminárov, webinárov a workshopov (ďalej len “Kurzy”, resp. “Služby”) na webovej stránke www.powerpivot.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti poskytovateľa, ktorým je Smart People, spol. s r.o., so sídlom Za hradbami 2277/34, 902 01 Pezinok, IČO: 44 869 649, DIČ: 2022855648, IČ DPH SK2022855648, zapísaná do Obchodného registra vedenom Mestským súdom Bratislava III., oddiel: Sro, vložka číslo: 59502/B a klienta. Vzťahy medzi poskytovateľom a klientom – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Akékoľvek iné obchodné podmienky medzi poskytovateľom a klientom sú neplatné, ak ich poskytovateľ písomne nepotvrdil klientovi.

1.3   Všetky Služby ponúkané na stránkach www.powerpivot.sk, www.power-bi.sk a power-bi-workshopy.sk sú dielami, ktoré sú chránené podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Tieto diela alebo ich obsah alebo ich súčasti je možné použiť len so súhlasom autora s výnimkou prípadov upravených autorským zákonom. Akékoľvek šírenie ich obsahu alebo súčastí klientom, alebo osoby prihlásenej do Kurzu v mene klienta, alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora, či už počas trvania Kurzu alebo aj po jeho ukončení (napr. zo záznamu), je zakázané. V prípade porušenia zákazu uvedeného v predchádzajúcej vete je klient povinný uhradiť účastnícky poplatok za každé jedno prihlásenie neoprávnenou osobou.

1.4   Reprodukcia, prenos, sprístupňovanie, šírenie alebo ukladanie častí alebo celého obsahu Kurzov v akejkoľvek forme, bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa, je zakázané. Žiadna časť týchto Kurzov nesmie byť publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v žiadnej podobe bez písomného povolenia autora. Počas konania Kurzov je prísne zakázané zhotovovať akékoľvek audiovizuálne záznamy. Všetky použité názvy, značky a označenia sú alebo môžu byť ochrannými známkami ich oprávnených vlastníkov. Autor si vyhradzuje všetky práva vyplývajúce z Autorského zákona (č. 185/2015 Z. z.) a ostatných právnych predpisov, platných na území SR a EÚ.

1.5   Objednávkou týchto Služieb klient súhlasí, že akékoľvek použitie informácií z nich a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len v jeho rukách a autor ani poskytovateľ za ne nenesú žiadnu zodpovednosť. Počas poskytovania týchto Služieb môže klient nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením názoru poskytovateľa resp. autora k tejto tematike. Predajom Služieb ani úhradou ceny Služieb neprechádzajú z poskytovateľa na klienta žiadne autorské práva.

1.6   Kurzy môžu byť poskytovateľom, alebo osobami ním poverenými, fotografované a/alebo natáčané, resp. nahrávané, za účelom vyhotovenia audiovizuálneho diela s následným predajom, marketingovými, propagačnými účelmi a tiež účelmi kontroly kvality. Účasťou na Kurze každý účastník súhlasí s podieľaním sa na natáčaní a/alebo fotografovaní, počas celej doby trvania konania Kurzu a súhlasí s tým, že usporiadateľ si vyhradzuje všetky práva duševného vlastníctva vyplývajúce z prípadných uverejnení v akýchkoľvek médiách.

1.7   Všetky informácie na týchto Kurzoch sú poskytované „ako sú“. Autor ani poskytovateľ negarantujú ich 100%-nú správnosť, a nezodpovedajú ani za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Riziko ich používania nesie klient resp. účastník Kurzu.

1.8   Klient nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti na tretie osoby bez súhlasu poskytovateľa.

1.9   Klient je povinný pri vyplnení objednávkového formulára na poskytnutie Služieb oboznámiť sa so všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Objednávka

2.1   Klient objednáva vybrané Služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Klient je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná po potvrdení prijatia poskytovateľom, a následne po tom klientovi a poskytovateľovi vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tzn. poskytovateľ sa zaväzuje sprostredkovať a dodať klientovi objednané Služby a klient sa zaväzuje uhradiť cenu za poskytnutie služieb. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neprijať objednávku bez udania dôvodu. Poskytovateľ si takisto vyhradzuje právo bez náhrady zrušiť objednávky, ktoré sú chybné, nekompletne vyplnené, obchádzajú obmedzenia uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, či sú v rozpore s právnymi predpismi SR.

2.2   Klient odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke www.powerpivot.sk spoločnosti Smart People, spol. s r.o., že im plne porozumel, a že s nimi súhlasí v plnom rozsahu a bez výhrad. Klient je zároveň povinný oboznámiť ním objednaných účastníkov kurzu s týmito obchodnými podmienkami a povinnosťami z nich vyplývajúcimi, a zabezpečiť ich súhlas s týmito obchodnými podmienkami aj ostatné nevyhnutné súhlasy vyplývajúce z týchto obchodných podmienok alebo platnej legislatívy na území SR, ktoré sú nevyhnutné na plnenie objednávky (napr. súhlas so spracovávaním osobných údajov). Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami zo strany klienta klient potvrdzuje, že si tieto povinnosti v čase objednania už splnil. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach poskytovateľa sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí služieb, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky, po potvrdení prijatia objednávky poskytovateľom. Zrušiť objednávku zo strany klienta možno podľa bodu 7 týchto Obchodných podmienok.

2.3   Objednávku je možné vykonať iba v mene právnickej osoby (napr. firma, organizácia, a pod.) alebo ako fyzická osoba podnikateľ. Služby poskytované spoločnosťou Smart People, spol. s r.o. týkajúce sa kurzov, seminárov a workshopov nie sú určené pre fyzické osoby nepodnikateľov.

2.4   Klient je povinný uviesť mená účastníkov v objednávke Služby. Zmenu mien účastníkov je klient povinný nahlásiť poskytovateľovi v dostatočnom predstihu pred začatím Kurzu. Zmena je platná až po jej potvrdení poskytovateľom.

3. Prístup do online kurzov – všeobecné informácie

3.1   Ak sa Kurz koná v online forme, či už naživo alebo zo záznamu (ďalej len “Online Kurz”), tak si klient kupuje oprávnenie pre prístup k Online Kurzu (ďalej aj „Prístup“) na určitý čas. Počas tohto času má prístup ku Online Kurzu aj k jeho všetkým súčastiam. Prístup je možné obnoviť či predĺžiť iba so súhlasom poskytovateľa, za čo poskytovateľ môže klientovi účtovať dodatočné poplatky, najmä v závislosti od dĺžky obdobia, o ktoré sa predlžuje prístup ku Online Kurzu. Klientovi neprislúcha žiadna náhrada za nevyužité časti Online Kurzu alebo súčasti Online Kurzu.

3.2   Klient nie je oprávnený postúpiť Prístup, ani žiadne práva a povinnosti z neho plynúce na tretie osoby bez súhlasu poskytovateľa.

3.3   Prístup ku Online Kurzu a všetkým jeho častiam je umožnený až po uhradení ceny Služieb v plnej výške.

3.4   Poskytovateľ upozorňuje, že nedostupnosť alebo zlá kvalita prenosu počas Online Kurzu môže byť ovplyvnená tiež rýchlosťou internetového pripojenia.

3.5   Poskytovateľ nie je zodpovedný za technické problémy na strane účastníka Online Kurzu. Klientovi neprislúcha žiadna náhrada za nevyužitie akýchkoľvek častí Kurzu, súčastí Kurzu alebo benefitov ku Kurzu, ktoré bolo spôsobené technickými problémami na strane účastníka Kurzu.

3.6   Ku Online Kurzom môže byť v rámci ceny Kurzu poskytovaný záznam z konania Online Kurzu. V takomto prípade Klient získava časovo obmedzený prístup ku tomuto záznamu iba pre ním objednaných účastníkov Kurzu, a to len na také obdobie, aké bolo uvedené v čase objednania na webstránkach s popisom Kurzu.

3.7   Prístup ku záznamu z Online Kurzu je viazaný na konkrétneho účastníka, a je neprenosný. Prípadná prenosnosť na inú osobu je možná iba so súhlasom poskytovateľa, podľa podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.

3.8   Pre prístup ku záznamu z Online Kurzu sú účastníkovi poskytnuté prihlasovacie údaje do účtu, vytvoreného na webstránkach poskytovateľa pre tento účel a pre tohto účastníka. Účastník je povinný chrániť tieto prístupové údaje pred akýmkoľvek únikom, zneužitím, vyzradením či zverejnením, a nesmie ich poskytovať žiadnym iným osobám, ani ostatným zamestnancom či spolupracovníkom Klienta.

4. Cena Služieb, pokuty, faktúry

4.1   V zhrnutí objednávky nájdete všetky ceny Služieb objednaných na stránkach www.powerpivot.sk. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. K cenám je pripočítavaná DPH podľa platných právnych predpisov SR.

4.2   V prípade, že platiteľ pri platbe použije nesprávny variabilný symbol, považuje sa platba za vykonanú dňom, kedy poskytovateľ „spáruje“ platbu s pohľadávkou vedenou voči klientovi. V prípade, že klient nezaplatí poplatok riadne a včas, bude jeho objednávka stornovaná bez nároku na jej obnovenie. Storno objednávky znamená odstúpenie od zmluvy zo strany poskytovateľa z dôvodu podstatného porušenia zmluvy. Informáciu o storne objednávky zašle poskytovateľ klientovi e–mailom.

4.3   Zmluvná pokuta: Pokiaľ klient nezaplatil poskytovateľovi kúpnu cenu riadne a včas, je klient povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom “päťsto eur”).

4.4   Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví poskytovateľ klientovi daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení Služieb. Poskytovateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

4.5   V prípade porušenia zákazu podľa bodu 1.3 je poskytovateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu za každé jedno porušenie zákazu vo výške 5 000 EUR (slovom: “päťtisíc eur”). Týmto nie je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody.

5. Spôsob platby

5.1   Platobné metódy môžu, ale nemusia byť zobrazené na výber pri vypĺňaní objednávkového formulára. Ich dostupnosť závisí od aktuálnych technických možností poskytovateľa.

5.2   Možnosti platieb:
a) Platobnou kartou
b) Bankovým prevodom

5.3   Ak sa poskytovateľ s klientom nedohodnú inak, tak po prijatí objednávky a potvrdení termínu konania Kurzu, zašle poskytovateľ klientovi predfaktúru za objednaný Kurz. Klient je povinný uhradiť predfaktúru do dátumu splatnosti uvedenej na nej. Ak klient neuhradí sumu uvedenú na predfaktúre v plnej výške do dátumu jej splatnosti, tak si poskytovateľ vyhradzuje právo zrušiť účasť na Kurze pre všetkých objednaných účastníkov klienta bez náhrady. Zrušenie účasti účastníkov nemá vplyv na povinnosť uhradiť predfaktúru v plnej výške ani na ostatné povinnosti klienta, uvedené v týchto obchodných podmienkach.

6. Dodacie lehoty

6.1   Dodacia lehota pre Služby je uvedená v objednávkovom formulári, a potvrdená v e-maili, ktorý dôjde klientovi s potvrdením prijatia objednávky.

6.2   Poskytovateľ je povinný splniť objednávku a dodať Služby v stanovenom termíne. Ak objednané Služby nie je možné dodať v udanej lehote, bude poskytovateľ o tejto situácii informovať klienta v čo možno najkratšom čase a oznámi mu buď predpokladaný náhradný termín konania Kurzu, alebo zruší konanie Kurzu v danom termíne. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť konanie Kurzu najneskôr 7 dní pred termínom konania Kurzu aj z dôvodu nízkeho počtu účastníkov. Ak sa poskytovateľovi nepodarí dodať Služby ani v dodatočnej lehote, má klient právo od zmluvy odstúpiť a v prípade uhradenej kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený bankový účet.

6.3   Ak sú súčasťou Kurzu ďalšie služby, ako napríklad konzultácie či iné služby poskytované v inom dátume ako je termín konania Kurzu, tak poskytovateľ je povinný informovať klienta o presnom dátume poskytnutia týchto ďalších služieb, najneskôr 7 kalendárnych dní pred týmto dátumom poskytnutia. Dátum poskytnutia stanovuje poskytovateľ. Dátum poskytnutia je možné zmeniť len po vzájomnej dohode poskytovateľa a účastníkov Kurzu.

7. Poštovné a iné poplatky

7.1   K uvedeným cenám Služieb nepripočítavame žiadne poplatky.

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1   Pri odstúpení od zmluvy z iného ako zákonného dôvodu v zmysle § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je klient povinný zaplatiť poskytovateľovi plnú cenu objednaných Služieb. Týmto nie je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody. Právo na odstúpenie od zmluvy je klient povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môže použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

8.2   Odstúpením od zmluvy v zmysle § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník sa zmluva ruší od začiatku, a rušia sa všetky prístupy ku všetkým častiam a súčastiam Kurzu, vrátane všetkých vstupeniek, benefitov a bonusov ku Kurzu. Zaplatenú odmenu vráti poskytovateľ klientovi najneskôr do 14 dní na účet, ktorý uvedie klient, pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodne inak. Odmenu však predajca nie je povinný vrátiť pri odstúpení z iného ako zákonného dôvodu, alebo ak došlo k porušeniu týchto obchodných podmienok zo strany klienta.

8.3   Všetky uhradené odmeny za Služby a poplatky sú nevratné, ak sa objednaný Kurz uskutoční v objednanom termíne alebo náhradnom termíne podľa bodu 5) týchto Obchodných podmienok. Uhradená cena Kurzov ani jej časť sa nevracia ani pri neúčasti, ani pri čiastočnej neúčasti účastníkov, ani pri nevyužití akýchkoľvek súčastí Kurzu a benefitov ku Kurzu. Klient však po vzájomnej dohode s poskytovateľom môže poslať na Kurz náhradníkov.

8.4   Účastníci na Kurzoch môžu byť okamžite vylúčení z Kurzu a vykázaní z miestnosti, kde sa poskytuje Kurz alebo jeho súčasti, ak:

 • porušujú akúkoľvek časť týchto obchodných podmienok,
 • narušujú plynulý priebeh Kurzu, najmä hlučným správaním, častým prerušovaním školiteľa/rečníka, sarkastickými poznámkami a pod.,
 • vyrušujú alebo obťažujú ostatných účastníkov Kurzu,
 • ohrozujú zdravie alebo majetok ostatných účastníkov Kurzu, alebo majetok v priestoroch, kde sa Kurz koná,
 • vykonávajú propagačné aktivity pre akékoľvek produkty alebo služby,
 • prejavujú známky infekčných chorôb v nadmernej miere, ako napríklad časté kýchanie, smrkanie a kašľanie, aj keď netrpia žiadnou chorobou,
 • je na danom kurze vyžadované preukázanie sa platným dokladom totožnosti, a účastníci sa buď nepreukážu takýmto dokladom, alebo meno a priezvisko na doklade totožnosti nesúhlasí s menom a priezviskom účastníka v objednávke Kurzu,
 • konajú v rozpore s právnymi predpismi platnými na území SR, alebo existuje podozrenie, že konajú v rozpore s právnymi predpismi platnými na území SR.

8.5   V prípade webinárov a pre online prostredie platí, že klientovi môže byť z dôvodov uvedených v bode 8.4 odobraný prístup do Kurzu.

8.6   V prípade vylúčenia účastníkov z Kurzu sa uhradená cena Služieb nevracia. Zároveň v tomto prípade klientovi ani účastníkom neprislúcha žiadna náhrada škody, ušlého zisku, ani žiadna iná náhrada. Týmto nie je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody.

9. Zodpovednosť za škodu

9.1   Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a Služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

9.2   Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené vyššou mocou ako napr. havárie, živelné pohromy, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, brannej pohotovosti štátu a iných okolností mimo kontrolu poskytovateľa, alebo ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa všeobecne záväzných predpisov.

9.3   Poskytovateľa klient sa dohodli, že maximálna výška náhrady škody, ktorú sa poskytovateľ zaväzuje nahradiť klientovi v prípade porušenia zmluvných povinností poskytovateľa a za predpokladu vzniku nároku na ňu, je limitovaná výškou sumy Služieb uhradenej klientom poskytovateľovi za túto objednávku.

9.4   Klient zodpovedá za akékoľvek škody, ktoré vzniknú konaním alebo nekonaním jeho zamestnancov, účastníkov na Kurzoch či iných osôb, zapojených z jeho strany do procesu poskytovania týchto Služieb.

9.5   Klient je povinný nahradiť poskytovateľovi akúkoľvek škodu, ktorá vznikne poskytovateľovi v dôsledku porušenia povinnosti klienta vyplývajúcej zo záväzkového vzťahu s poskytovateľom. Klient je povinný nahradiť poskytovateľovi akékoľvek a všetky straty, ktoré vzniknú poskytovateľovi dôsledku konania resp. nekonania klienta alebo jeho účastníkov, pred poskytovaním Služieb alebo počas poskytovania Služieb, a to v plnej výške, ktorú mu oznámi poskytovateľ.

10. Ochrana osobných údajov

10.1   Spoločnosť Smart People, spol. s r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných, firemných dát a všetkých obdobných dát účastníkov, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v objednávke, sú nevyhnutné pre identifikáciu klienta, a sú spracovávané podľa zákona o ochrane osobných údajov, zo zákonného titulu, nevyhnutného na plnenie objednávky a ostatných zákonných povinností poskytovateľa. Pre spracovávanie takýchto údajov na tieto účely, nie je podľa zákona vyžadovaný súhlas poskytovateľa. Spracovanie osobných údajov prebieha podľa zásad uvedených na tejto stránke.

10.2   Vzhľadom na verejnú povahu internetu a sociálnych sietí poskytovateľ nenesie zodpovednosť za bezpečnosť ani ochranu informácii, ktoré účastník Kurzu poskytne prostredníctvom internetu.

10.3   Napriek tomu, že poskytovateľ vynakladá maximálne možné úsilie na zabezpečenie užívateľských účtov, nepreberá s ohľadom na povahu internetu zodpovednosť za prípadné zneužitie zdieľaných informácií. Poskytovateľ vyzýva účastníkov Kurzu, aby nezdieľali žiadne citlivé informácie.

10.4   Záujemca, či účastník Kurzu sa zaväzuje upovedomiť poskytovateľa bezodkladne po zistení zneužitia bezpečnostných prvkov, či neautorizovaného prístupu na stránku, či akéhokoľvek iného problému s bezpečnosťou.

11. Záverečné ustanovenia

11.1   Klient je oprávnený v prípade akejkoľvek nefunkčnosti členskej sekcie podať poskytovateľovi podnet, resp. reklamáciu.

11.2   Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.3   V prípade, ak by bolo akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok uznané príslušným súdom alebo iným orgánom neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, alebo by vznikol rozpor s platnou legislatívou, bude takéto ustanovenie považované za vypustené a ostatné ustanovenia budú naďalej trvať, ak z povahy takého ustanovenia alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých bolo uzavreté, nevyplýva, že ich nemožno oddeliť od ostatného obsahu tejto zmluvy. Zmluvné strany v takomto prípade uzavrú také dodatky k týmto obchodným podmienkam, ktoré umožnia dosiahnutie výsledku rovnakého, a ak to nie je možné, potom čo najbližšieho tomu, akého sa malo dosiahnuť neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným ustanovením.

11.4   Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.powerpivot.sk. Právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky.

11.5   Klient súhlasom s obchodnými podmienkami potvrdzuje, že si ich riadne prečítal, úplne im porozumel, nebol uvedený do omylu a súhlasí s nimi bez výhrad a v plnom rozsahu.

11.6   Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.6.2023.