Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Smart People, spol. s r.o. pre predaj kníh a elektronického obsahu (e-kníh)

Obsah:

  1. Identifikačné údaje a predmet úpravy,
  2. Výklad pojmov,
  3. Všeobecné ustanovenia,
  4. Objednávka,
  5. Cena produktov a účtovné doklady, pokuty,
  6. Spôsob platby,
  7. Dodacie lehoty,
  8. Poštovné a iné poplatky,
  9. Doručovanie,
  10. Záručná doba a reklamácia,
  11. Odstúpenie od zmluvy, prípady vylúčené z možnosti odstúpenia od zmluvy, storno objednávky,
  12. Ochrana osobných údajov,
  13. Elektronický obsah – elektronické knihy (e-knihy), prístup k elektronickému obsahu,
  14. Zodpovednosť za škodu, zodpovednosť za obsah webu,
  15. Záverečné ustanovenia.

Čl. 1.
Identifikačné údaje a predmet úpravy

1.1   Obchodná spoločnosť Smart People, spol. s r.o., so sídlom Za hradbami 2277/34, 902 01 Pezinok, IČO: 44 869 649, DIČ: 2022855648, IČ DPH SK2022855648, zapísaná do Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka číslo: 59502/B, v mene ktorej koná Michal Chmelár – konateľ, kontaktné údaje nájdete na internetovej stránke powerpivot.sk/kontakt, v týchto všeobecných obchodných podmienkach (ďalej aj ako ,,VOP“) aj ako predávajúci (ďalej ako „predávajúci“) vydáva tieto VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.2  Tieto VOP upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho, ktorým je obchodná spoločnosť Smart People, spol. s r.o., so sídlom Za hradbami 2277/34, 902 01 Pezinok, IČO: 44 869 649, DIČ: 2022855648, IČ DPH SK2022855648, zapísaná do Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka číslo: 59502/B, pri uzatváraní kúpnych zmlúv medzi kupujúcim a predávajúcim prostredníctvom internetu, cez e-shop predávajúceho, umiestnený na internetovej stránke www.powerpivot.sk.

1.3  Tieto VOP sú záväzné pre predávajúceho aj pre kupujúceho.

1.4  Tieto VOP sú umiestnené na viditeľnom mieste v sídle predávajúceho a zároveň sú zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

1.5  Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť kedykoľvek ktorúkoľvek časť týchto VOP. Je vo Vašom záujme kontrolovať webovú stránku predávajúceho, či došlo k zmenám týchto VOP.

1.6  Tieto VOP obsahujú informácie, ktoré kupujúci potrebuje mať k dispozícii ešte pred tým, než tovar kúpi. Tieto VOP je potrebné prečítať starostlivo a v prípade pripomienok alebo otázok je potrebné kontaktovať predávajúceho, a to ešte pred objednaním služby.

1.7  Kontakty sú dostupné v bode 1.1 tohto článku týchto VOP. Pokiaľ dôjde k vyplneniu formulára a kliknete na tlačidlo ,,Záväzne objednať“, tak dávate predávajúcemu signál, že ste tieto VOP videli, čítali a súhlasíte s takým priebehom obchodu a spolupráce ako je popísaný v týchto VOP.

Čl. 2.
Výklad pojmov

2.1   Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť Smart People, spol. s r.o., so sídlom Za hradbami 2277/34, 902 01 Pezinok, IČO: 44 869 649, DIČ: 2022855648, IČ DPH SK2022855648, zapísaná do Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka číslo: 59502/B.

2.2   Kupujúcim sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá prejaví záujem o knihy, elektronický obsah (e-knihy) predávajúceho a ktorá s predávajúcim uzavrie kúpnu zmluvu, a tým kúpi niektorý z ponúknutých tovarov. Kupujúci môže od predávajúceho zakúpiť jednoduchú licenciu podľa Čl. 2 ods. 2.16 alebo multilicenciu podľa Čl. 2 ods. 2.17 týchto VOP.

2.3   Podnikateľ je kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti. V prípade, že podnikateľ má záujem umožniť prístup k obsahu e-knihy viacerým osobám v rámci svojej spoločnosti, musí si zakúpiť a získať ku každej osobe samostatnú licenciu, čím sa takáto osoba/takéto osoby stane/stanú oprávneným používateľom/oprávnenými používateľmi licencie v zmysle ods. 2.5 tohto čl. týchto VOP.

2.4   Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami, sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a Zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v ich aktuálne platných zneniach.

2.5   Oprávnený používateľ licencie môže byť osoba odlišná od kupujúceho, ktorej meno, priezvisko a e-mail uvedie kupujúci v objednávkovom formulári v políčku: „Poznámka k objednávke“ na stránke www.powerpivot.sk/kniha/objednavka_ekniha.php, nakoľko každý jeden oprávnený používateľ licencie musí byť vlastníkom samostatnej licencie.

2.6   Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami:

 • zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 • zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“)
 • zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“),
 • zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“),
 • zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode“),
 • zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon).

2.7   E-shop (ďalej len „e-shop“) je internetový obchod predávajúceho umiestnený na internetovej stránke predávajúceho, umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného predávajúcim na uvedenej internetovej stránke.

2.8   Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä fakturačné údaje kupujúceho, pri fyzickej osobe v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, dodacie informácie v identickom rozsahu, resp. inom rozsahu, spôsob platby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH a spôsob a cenu doručenia tovaru. Pri právnickej osobe objednávkový formulár obsahuje najmä obchodný názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, meno a priezvisko objednávajúcej fyzickej osoby, dodacie informácie v identickom rozsahu, resp. inom rozsahu, spôsob platby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH a spôsob a cenu doručenia tovaru.

2.9   Aktuálna ponuka tovaru znamená ponuku zverejnenú na internetovej stránke predávajúceho, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru, ako názov, meno autora, vydavateľa a informáciu o kúpnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru, vrátane cenových zmien, sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

2.10  Tovarom sa rozumie kniha alebo elektronický obsah (e-kniha).

2.11   Kniha je akýkoľvek tlačený dokument, spracovaný do tvaru zväzku, ktorý tvorí myšlienkový, grafický či výtvarný celok zviazaný do pevnej lepenej väzby, ponúkaná predávajúcim kupujúcemu.

2.12   Elektronický obsah je akákoľvek elektronická kniha (e-kniha) ponúkaná kupujúcemu vo formáte: PDF, s viditeľnými aj skrytými ochrannými prvkami. Elektronický obsah (e-kniha) predstavuje akýkoľvek digitálny dokument, ktorý ponúka predávajúci a na ktorý je možné nazerať ako na knihu prostredníctvom podporovaného zariadenia a zobrazujúceho softvéru na základe oprávnenia, ktoré kupujúcemu po úhrade kúpnej ceny pridelí predávajúci.

2.13   Ceny – na e-shope má kupujúci možnosť nakupovať tovar podľa aktuálne platných cien, ktoré sú uvedené pri každom tovare a taktiež v objednávkovom formulári pri objednávaní tovaru.

2.14   Reklamáciou sa rozumie Reklamačné konanie v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, oba v platnom znení, vzťahujúce sa na služby poskytované predávajúcim.

2.15   Vybavenie reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania a to odstránením vady tovaru alebo vrátením zaplatenej ceny za tovar alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

2.16   Jednoduchá licencia znamená, že kupujúci vyplní v objednávkovom formulári „počet licencií e-knihy“ s počtom kusov jeden, t.j. objednáva služby výlučne len pre svoje vlastné, osobné a nekomerčné použitie.

2.17   Multilicencia. Ak chce kupujúci umožniť prezeranie e-knihy viacerým osobám v rámci svojej spoločnosti, t. j oprávneným používateľom licencie, tak v objednávkovom formulári vyplní vyšší počet licencií e-knihy ako jeden, a musí si zakúpiť a získať pre každého z týchto oprávnených používateľov licencie jednu samostatnú licenciu.

2.18   Termín Vis Maior („Vyššia moc“), znamená, že sa jedná o zvláštnu skutočnosť, spočívajúcu v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktorá spôsobí škodu. Môže ju predstavovať prírodná udalosť alebo neovplyvniteľné štátne nariadenie.

2.19   Osobný údaj je údaj o mene, priezvisku, obchodnom mene, adrese, sídle, telefónnom čísle a e-mailovej adrese, ktorý o kupujúcom zaznamenáva alebo spracúva predávajúci a ktorý vedie alebo by mohol viesť k identifikácii kupujúceho.

2.20   Prevádzkovateľom osobných údajov je predávajúci, ktorý za účelom poskytovania služieb spracúva osobné údaje kupujúceho v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o OÚ“) a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EPaR 2016/679“).

2.21   Dotknutou osobou je kupujúci, resp. príjemca, ktorého osobné údaje spracúva predávajúci na základe súhlasu kupujúceho.

2.22   Súhlasom dotknutej osoby sa rozumie akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým kupujúci na základe poskytnutých informácií vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

2.23   Dozorný orgán je orgán, ktorý vykonáva kontrolu nad dodržiavaním povinností predávajúceho vyplývajúcich mu zo zákona č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Dozorným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Bajkalská 21/A, P. O. BOX 29, 827 99 Bratislava, Odbor ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu (tel.: 02/58 27 21 86) a právny odbor (tel.: 02/58 27 21 21, 02/58 27 21 24, 02/58 27 21 26, 02/58 27 21 47), https://www.soi.sk,https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.

Čl. 3
Všeobecné ustanovenia

3.1   Tieto VOP platia pre nákup kníh alebo elektronického obsahu (e-kníh) na webovej stránke powerpivot.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim. Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a Zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v ich aktuálne platných zneniach. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v jeho aktuálne platnom znení.

3.2   Nákup tovaru prebieha na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim. Proces uzatvárania kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v Čl. 4 týchto VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a podrobne uvádza a vysvetľuje práva a povinnosti oboch strán kúpnej zmluvy, teda kupujúceho i predávajúceho. Dojednania, ktoré sú v kúpnej zmluve odlišné od ustanovení VOP, majú prednosť (teda text kúpnej zmluvy je nad textom VOP). VOP riešia aj niektoré ďalšie otázky, ktoré s nákupom tovaru alebo s užívaním internetových stránok powerpivot.sk súvisí.

3.3   Ak ste fyzická osoba a ako kupujúci do objednávky uvediete IČO, predávajúci má zato, že kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ, a nie ako spotrebiteľ. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, neupravené týmito VOP sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v jeho aktuálne platnom znení.

3.4   Všetky tovary, ako knihy a elektronický obsah (e-kniha) ponúkané na stránkach www.powerpivot.sk sú dielami, ktoré sú chránené podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Tieto diela alebo ich obsah alebo ich súčasti je možné použiť len so súhlasom autora s výnimkou prípadov upravených autorským zákonom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie týchto kníh, celého ich obsahu ako aj akejkoľvek časti ich obsahu, tretím osobám je bez súhlasu autora zakázané. Objednávkou tejto knihy kupujúci súhlasí, že akékoľvek použitie informácií z knihy a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len v jeho rukách a autor ani predávajúci za ne nenesú žiadnu zodpovednosť. V týchto knihách môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením autorovho názoru k tejto tematike.

3.5   Reprodukcia, prenos, šírenie alebo ukladanie častí alebo celého obsahu našich kníh a e-kníh v akejkoľvek forme, bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora, je zakázané. Žiadna ich časť nesmie byť publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v žiadnej podobe bez písomného povolenia autora a predávajúceho. Všetky použité názvy, značky a označenia sú alebo môžu byť ochrannými známkami ich oprávnených vlastníkov. Autor aj predávajúci si vyhradzujú všetky práva vyplývajúce z Autorského zákona (č. 185/2015 Z. z.) a ostatných právnych predpisov, platných na území SR a EÚ.

3.6   Všetky informácie, ktoré sú obsahom kníh alebo e-kníh sú poskytované „ako sú“. Autor ani predávajúci negarantujú výsledok využitia postupov v nich uvedených a nezodpovedajú ani za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Riziko použitia informácii ktoré sú uvedené v publikácií nesie výlučne kupujúci.

Čl. 4
Objednávka

4.1   Kupujúci objednáva vybrané produkty vyplnením elektronického formulára objednávky. Ak kupujúci zakúpi multilicenciu v zmysle Čl. 2 ods. 2.17 týchto VOP, tak je povinný v objednávkovom formulári do políčka „Poznámka k objednávke“ uviesť osobné údaje (meno, priezvisko) a e-mail každého účastníka služby pre ktorého licenciu kupuje. Následne po vyplnení objednávku odošle potvrdením funkcie označenej „Záväzne objednať“ s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Po spracovaní objednávky zašle predávajúci potvrdenie prijatia objednávky na adresu uvedenú v objednávke. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.  Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy ak kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému alebo ak kupujúci vyplní objednávku chybne resp. nekompletne, a to aj vtedy, ak kupujúci obdržal potvrdenie prijatia objednávky. Pred tým ako predávajúci pristúpi k odstúpeniu od zmluvy, vyzve kupujúceho na doplnenie chybne vyplnených údajov. Pokiaľ nedôjde k oprave týchto nedostatkov v lehote 5 pracovných dní, pristúpi predávajúci k odstúpeniu od zmluvy o čom zašle kupujúcemu e-mail.

4.2   Kupujúci pri odosielaní objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto VOP pre nákup na webovej stránke www.powerpivot.sk a že s nimi súhlasí. Tieto VOP zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky, po potvrdení prijatia objednávky predávajúcim. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa článku 11 týchto VOP. Ak je kniha dodávaná v obale, tak tento obal je nevyhnutné používať na uchovávanie a zachovávanie vlastností tovaru počas celej jeho životnosti.

4.3   Objednávky kníh sú pre fyzické osoby obmedzené na max. jeden (1) kus knihy v jednej objednávke. Objednávky pre právnické osoby sú obmedzené na max. desať (10) kusov knihy v jednej objednávke. Pri potrebe objednania vyššieho počtu kusov kontaktujte predávajúceho priamo na adrese https://www.powerpivot.sk/kontakt/.

4.4   Ak v objednávke kupujúci uvedie poznámku a objednávka je potvrdená automatizovaným spôsobom, tak prípadné povinnosti, záväzky či iné plnenia na strane predávajúceho, vyplývajúce z tejto poznámky, sú neplatné, až do momentu ich písomného potvrdenia kupujúcemu zo strany predávajúceho v samostatnej e-mailovej správe.

4.5   Kupujúci je povinný v objednávke uviesť svoje meno, resp. meno oprávnenej osoby. Zmenu tohto mena je kupujúci povinný nahlásiť predávajúcemu v dostatočnom predstihu pred momentom úhrady objednávky. Zmena je platná až po jej potvrdení predávajúcim. Zmenu nie je možné vykonať po zaevidovaní úhrady objednávky na strane predávajúceho, alebo po momente začatia poskytovania elektronického obsahu, podľa toho, ktorá z týchto 2 skutočností nastane skôr.

Čl. 5
Cena produktov, účtovné doklady, pokuty

5.1   V zhrnutí objednávky nájdete všetky ceny tovarov objednaných na stránkach www.powerpivot.sk. Predávajúci je platiteľom DPH. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

5.2   Predávajúci ohľadom platieb uskutočňovaných na základe kúpnej zmluvy vystaví kupujúcemu účtovný doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

5.3   V prípade, že kupujúci, resp. platiteľ pri platbe použije nesprávny variabilný symbol, považuje sa platba za vykonanú dňom, kedy predávajúci „spáruje“ platbu s pohľadávkou vedenou voči kupujúcemu. V prípade, že kupujúci nezaplatí poplatok riadne a včas, bude jeho objednávka stornovaná bez nároku na jej obnovenie. Storno objednávky znamená odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho z dôvodu podstatného porušenia zmluvy. Informáciu o storne objednávky zašle predávajúci kupujúcemu e–mailom.

5.4   V prípade porušenia zákazu podľa článku 3 bodu 3.4 týchto VOP je predávajúci oprávnený požadovať zmluvnú pokutu za každé jedno porušenie tohto zákazu vo výške 5.000,00 EUR (slovom: „päťtisíc eur”). Týmto nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody. 

Čl. 6
Spôsob platby

6.1   Platobné metódy sú zobrazené na výber pri vypĺňaní objednávkové formulára.

6.2   Možnosti platieb:

 1. Dobierkou v prípade nákupu knihy,
 2. Bankový prevodom na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim,
 3. Platobnou kartou prostredníctvom internetu.

6.3   V prípade, že sa kupujúci rozhodol pre možnosť platby bankovým prevodom alebo platobnou kartou, tak mu predávajúci po prijatí a potvrdení objednávky, zašle zálohovú faktúru za objednávku. Kupujúci je povinný uhradiť zálohovú faktúru do dátumu splatnosti na nej uvedenom. Ak kupujúci neuhradí sumu uvedenú v zálohovej faktúre v plnej výške do dátumu jej splatnosti, tak si predávajúci vyhradzuje právo odoprieť odovzdanie predmetu kúpy a odstúpiť od zmluvy resp. zrušiť objednávku.

6.4   Platobné možnosti nemusia byť v čase medzi objednaním a doručením tovaru vždy dostupné, najmä z dôvodu vyššej moci, epidemiologických opatrení úradov, zavinenia na strane doručovateľských služieb alebo z technických príčin. V tom prípade sú kupujúci aj predávajúci povinní poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pre doriešenie tejto situácie a určenie náhradného spôsobu platby za tovar.

Čl. 7
Dodacie lehoty

7.1   Objednaný tovar sa predávajúci snaží doručiť v čo najkratšom čase, spravidla do jedného (1) pracovného týždňa odo dňa prijatia objednávky, a to pri tovare bežne dostupnom v sklade.

7.2   Doba dodania uvedená v predchádzajúcom odseku tohto článku týchto VOP má orientačný charakter a môže sa meniť. Doba dodania je uvádzaná pri každom jednom tovare individuálne. Pri určovaní doby dodania vychádza predávajúci z aktuálneho stavu. Pokiaľ je v objednávkovom formulári uvedená dlhšia doba ako jeden pracovný týždeň, t. z., že predávajúci vie tovar expedovať najskôr v tomto časovom horizonte. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar najneskôr do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky.

7.3   Pokiaľ nie je možné dodať objednaný tovar v dohodnutej lehote, predávajúci bude o tejto skutočnosti čo najskôr informovať kupujúceho. V takomto prípade predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný náhradný termín splnenia objednávky, alebo navrhne dodanie náhradného tovaru. V prípade, že sa predávajúcemu nepodarí objednaný tovar zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť a uhradená kúpna cena alebo jej časť bude vrátená kupujúcemu do štrnástich (14) kalendárnych dní na bankový účet určený kupujúcim.

7.4   Záväzok dodať tovar je zo strany predávajúceho splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu, resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v odbernej lehote, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa predávajúcemu vráti späť, predávajúci ma právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie objednaného tovaru kupujúcemu je možné len po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.

7.5   Kupujúci je povinný tovar v odbernej lehote prevziať osobne, pokiaľ to nie je možné, je kupujúci povinný zabezpečiť prevzatie tovaru inou osobou. Prevzatie tovaru kupujúci, resp. kupujúcim určená osoba, potvrdí pri preberaní svojim podpisom.

7.6   Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou prijímateľa. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia vlastností tovaru.

7.7   Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, najmä či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať.

7.8   V prípade platby na dobierku, doklad o úhrade tovaru a s doručením súvisiacich služieb, vystaví ten, kto tovar doručuje. Pri doručení a úhrade tovaru na dobierku zašle predávajúci účtovný doklad (faktúru) na e-mail uvedený v objednávke pri odoslaní zásielky.

7.9   V prípade úhrady kúpnej ceny platobnou kartou alebo prevodom na bankový účet predávajúceho bude kupujúcemu zaslaný účtovný doklad na e-mail uvedený v objednávke.

7.10   Účtovný doklad (vyúčtovacia faktúra alebo faktúra) zároveň slúži aj ako záručný list.

Čl. 8
Poštovné a iné poplatky

8.1   K uvedeným cenám tovaru predávajúci pripočítava nasledovné poplatky podľa spôsobu a adresy dodania:

 1. poštovné pri dodaní kuriérom: 3,49 € v rámci SR a 6,99 € v rámci ČR,
 2. platba dobierkou: 0,99 € v rámci SR a 1,49 € v rámci ČR.

8.2   V prípade tovaru doručovaného elektronicky sa k tovaru nepripočítavajú žiadne poplatky.

Čl. 9
Doručovanie

9.1   Objednaný tovar expedujeme len v rámci SR a ČR.

Čl. 10
Záručná doba a reklamácia

10.1   Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. V prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru je záručná doba v trvaní dvanásť (12) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, ak nie je uvedené inak.

10.2   Prípadné reklamácie chybného tovaru sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

10.3   V prípade, že bol kupujúcemu nedopatrením doručený poškodený tovar, kupujúci je povinný takýto tovar čo najskôr poslať spolu s kópiou dokladu preukazujúcim úhradu za tovar poštou (nie na dobierku) na adresu Smart People, s.r.o., Heydukova 9, 811 08 Bratislava. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný naspäť na dobierku.

10.4   Reklamáciu je kupujúci povinný zdôvodniť a navrhnúť vybavenie reklamácie. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá predávajúci. Záruka sa však nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený alebo na také vady, o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzavretá, musel kupujúci vedieť.

10.5   Reklamácia bude zo strany predávajúceho bez zbytočného odkladu vybavená, a to najneskôr do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto doby má kupujúci ako spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, resp. má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

10.6   O výsledku reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho po skončení reklamačného konania, a to e-mailom alebo telefonicky. Spolu s tovarom bude kupujúcemu doručený aj reklamačný protokol.

10.7   Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, predávajúci vybaví reklamáciu v závislosti od rozhodnutia kupujúceho spôsobom:

 1. Predávajúci zabezpečí odstránenie vady alebo
 2. Predávajúci vadný tovar vymení.

10.8   Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nie je možné odstrániť, alebo sa jedná o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád brániacich tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, predávajúci vybaví podľa rozhodnutia kupujúceho reklamáciu:

 1. Výmenou tovaru za rovnaký tovar bez vád alebo
 2. Vrátením kúpnej ceny za tovar.

Čl. 11
Odstúpenie od zmluvy, prípady vylúčené z možnosti odstúpenia od zmluvy, storno objednávky

11.1   Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.

11.2   V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. Predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 2. Predaj kníh predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci alebo príjemca uvedený kupujúcim tento obal rozbalil,
 3. Predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru,
 4. Predaj záznamov zaznamenaných na trvanlivom nosiči (CD alebo DVD nosiči), ak sú tieto záznamy predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,
 5. Poskytovanie elektronického obsahu inak ako na trvanlivom nosiči (CD alebo DVD nosiči), t. j. poskytnutím prístupu k elektronickému obsahu na stránke www.powerpivot.sk, ak sa poskytovanie tohto elektronického obsahu vykonalo s výslovným súhlasom kupujúceho, že súhlasí s týmito VOP.

11.3   Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo prostredníctvom e-mailu info@powerpivot.sk alebo môže použiť formulár dostupný na internetovej stránke predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslal najneskôr v posledný deň lehoty.

11.4   Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

11.5   Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Smart People, s.r.o., Heydukova 9, 811 08 Bratislava. Predávajúci odporúča tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar zaslaný predávajúcemu na dobierku predávajúci nepreberie. Do balíka je kupujúci povinný priložiť kópiu daňového dokladu (faktúru), ktorý mu predávajúci poslal na e-mail uvedený v  objednávke a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám znáša kupujúci.

11.6   Kupujúci je povinný doručiť tovar predávajúcemu kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

11.7   V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do štrnásť (14) kalendárnych dní na bankový účet, ktorý kupujúci uviedol, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Kúpnu cenu však predávajúci nie je povinný vrátiť pokiaľ predávajúcemu nie je doručený tovar naspäť, resp. pokiaľ tovar doručený naspäť predávajúcemu má vady, ktoré vznikli konaním kupujúceho. Pri odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia (t. j. bežné poštovné za doručenie zásielky kuriérom uvedené bode 8 týchto VOP). V prípade neoprávneného odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu tovar vrátený na jeho náklady.

11.8   Ak si kupujúci praje zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola predávajúcim vybavená, mal by čo najskôr predávajúceho kontaktovať a zároveň uviesť evidenčné číslo objednávky, ktorú chce kupujúci stornovať. V prípade, že už bola objednávka kupujúcim zaplatená, predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu najneskôr do štrnásť (14) kalendárnych dní na bankový účet, z ktorého predmetnú objednávku kupujúci zaplatil.

11.9   Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku, resp. odstúpiť od zmluvy pri  tovare, ktorý nebude schopný dodať z dôvodu jeho nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nebude schopný dodať tovar v dohodnutej lehote a/alebo v dohodnutej cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by mu spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru a pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu finančné prostriedky vrátené do štrnásť (14) dní na bankový účet, z ktorého kupujúci kúpnu cenu za objednaný tovar zaplatil, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Čl. 12
Ochrana osobných údajov

12.1   Spoločnosť Smart People, spol. s r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter poskytnutých osobných údajov, firemných dát a všetkých obdobných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré kupujúci uvádza v objednávke, sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho, a sú spracovávané podľa zákona o ochrane osobných údajov, zo zákonného titulu, nevyhnutného na plnenie objednávky a ostatných zákonných povinností predávajúceho. Pre spracúvanie takýchto údajov na tieto účely, nie je podľa zákona vyžadovaný súhlas predávajúceho. Spracúvanie osobných údajov prebieha podľa zásad uvedených v týchto VOP.

12.2   Predávajúci prostredníctvom týchto VOP oznamuje kupujúcemu, že pre riadne plnenie uzavretej kúpnej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho, resp. príjemcu uvedeného kupujúcim, budú poskytnuté a sprístupnené tretej strane, ktorou je doručovateľ, ktorý údajmi kupujúceho disponuje z titulu doručovania objednaného tovaru, prípadne ďalšie tretie strany, ktoré sú nevyhnutné pre naplnenie všetkých zákonných povinností predávajúceho.

12.3   Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje kupujúceho iným tretím osobám ako osobám uvedeným v predchádzajúcom odseku tohto článku týchto VOP.

12.4   Vzhľadom na verejnú povahu internetu a sociálnych sietí predávajúci nenesie zodpovednosť za bezpečnosť ani ochranu informácii, ktoré kupujúci poskytne prostredníctvom internetu.

12.5   Kupujúci, ktorého osobné údaje predávajúci spracúva, má právo:

 1. Žiadať od predávajúceho informáciu, aké osobné údaje a v akom rozsahu predávajúci tieto spracúva,
 2. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR,
 3. Vyžiadať si prístup k týmto osobným údajom, tieto v prípade potreby aktualizovať,
 4. Vyžiadať si obmedzenie ich spracúvania,
 5. Žiadať vymazanie osobných údajov spracúvaných predávajúcim,
 6. Domáhať sa ochrany prostredníctvom príslušného súdu v prípade, že predávajúci porušil práva kupujúceho v dôsledku spracúvania osobných údajov kupujúceho.

12.6   Spracovanie osobných údajov prebieha podľa zásad uvedených na tejto stránke.

Čl. 13
Elektronický obsah – elektronické knihy (e-knihy), prístup k elektronickému obsahu

13.1   Pri nákupe elektronických kín (e-kníh) sa tieto VOP rozširujú o Licenčnú dohodu a podmienky používania e-kníh, ktorej znenie nájdete na tomto odkaze.

13.2   Kupujúci nie je oprávnený postúpiť prístup k elektronickému obsahu (e-knihe), ani žiadne práva a povinnosti z neho plynúce na tretie osoby bez súhlasu predávajúceho.

13.3   Prístup k elektronickému obsahu (e-knihe) a všetkým jeho častiam je umožnený až po uhradení ceny za elektronický obsah (e-knihu) v plnej výške.

13.4   Predávajúci nie je zodpovedný za technické problémy na strane kupujúceho. Kupujúcemu neprislúcha žiadna náhrada za nevyužitie elektronického obsahu (e-knihy) alebo akýchkoľvek jeho častí, súčastí alebo benefitov ku elektronickému obsahu (e-knihe), ktoré bolo spôsobené technickými problémami na strane kupujúceho.

13.5   Prístup ku elektronickému obsahu (e-knihe) je viazaný na konkrétneho kupujúceho, resp. oprávnenej osoby, a je neprenosný, t. j. je viazaný buď na osobu kupujúceho alebo na osobu/osoby uvedené v objednávkovom formulári ako oprávnený používateľ/oprávnení používatelia licencie. Prípadná prenosnosť na inú osobu je možná iba so súhlasom predávajúceho.

13.6   Pre prístup ku elektronickému obsahu (e-knihe) sú kupujúcemu alebo oprávnenému používateľovi licencie poskytnuté prístupové údaje k elektronickému obsahu (e-knihe). Kupujúci, resp. oprávnená osoba, sú povinní chrániť tieto prístupové údaje pred akýmkoľvek únikom, zneužitím, vyzradením či zverejnením, a nesmú ich poskytovať žiadnym iným tretím osobám.

Čl. 14
Zodpovednosť za škodu, zodpovednosť za obsah webu

14.1   Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené vyššou mocou ako napr. havárie, živelné pohromy, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, brannej pohotovosti štátu a iných okolností mimo kontrolu predávajúceho, alebo ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa všeobecne záväzných predpisov.

14.2   Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že maximálna výška náhrady škody, ktorú sa predávajúci zaväzuje nahradiť kupujúcemu v prípade porušenia zmluvných povinností predávajúceho a za predpokladu vzniku nároku na ňu, je limitovaná výškou sumy uhradenej za nákup tovaru kupujúcim predávajúcemu.

14.3   Kupujúci zodpovedá za akékoľvek škody, ktoré vzniknú konaním akejkoľvek tretej osoby, ktorej kupujúci na základe svojho nedbanlivostného konania, umožnil prístup k elektronickému obsahu poskytnutého predávajúcim výlučne kupujúcemu.

14.4   Webové stránky predávajúceho môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a tovary a ich ceny môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Čl. 15
Záverečné ustanovenia

15.1   Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim a sú pre obe strany záväzné.

15.2   Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t. j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto VOP a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

15.3   V prípade, ak by bolo akékoľvek ustanovenie týchto VOP uznané príslušným súdom alebo iným orgánom neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, alebo by vznikol rozpor s platnou legislatívou, bude takéto ustanovenie považované za vypustené, avšak ostatné ustanovenia ostanú naďalej v platnosti, ak z povahy takého ustanovenia alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých bolo uzavreté, nevyplýva, že ich nemožno oddeliť od ostatného obsahu týchto VOP. Zmluvné strany v takomto prípade uzavrú také dodatky k týmto VOP, ktoré umožnia dosiahnutie výsledku rovnakého, a ak to nie je možné, potom čo najbližšieho tomu, akého sa malo dosiahnuť neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným ustanovením týchto VOP.

15.4   Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

15.5   V prípade, ak by bolo akékoľvek ustanovenie týchto VOP uznané príslušným súdom alebo iným orgánom neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, alebo by vznikol rozpor s platnou legislatívou, bude takéto ustanovenie považované za vypustené a ostatné ustanovenia budú naďalej trvať, ak z povahy takého ustanovenia alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých bolo uzavreté, nevyplýva, že ich nemožno oddeliť od ostatného obsahu tejto zmluvy. Zmluvné strany v takomto prípade uzavrú také dodatky k týmto VOP, ktoré umožnia dosiahnutie výsledku rovnakého, a ak to nie je možné, potom čo najbližšieho tomu, akého sa malo dosiahnuť neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným ustanovením.

15.6   Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.powerpivot.sk. Právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky.

15.7   Kupujúci súhlasom s týmito VOP potvrdzuje, že si ich riadne prečítal, úplne im porozumel, nebol uvedený do omylu a súhlasí s nimi bez výhrad a v plnom rozsahu.

15.8   Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.6.2023. Informácie sú poskytované prostredníctvom webových stránok www.powerpivot.sk, prípadne ďalšími informačnými kanálmi, spravidla e-mailom.