Power BI – Pre pokročilých

Poznámka: Tento kurz bol nahradený 2 samostatnými kurzami – Power BI – Mierne pokročilá tvorba reportov a jazyk DAX, a Power BI – Pokročilá analytika a reporting. Po dohode je možné tento kurz naďalej zorganizovať, najmä vo forme uzavretého kurzu pre Vašu spoločnosť.

Úroveň: mierne pokročilí až pokročilí

Vstupné požiadavky: základná znalosť Power BI a jazyka DAX, alebo aspoň znalosť práce s kontingenčnými tabuľkami a so vzorcami v Exceli. Ideálne je ovládať aspoň základy práce s Power BI alebo PowerPivotom, a základy jazyka DAX, na úrovni nášho základného kurzu.

Cieľ kurzu: Naučiť sa využívať na maximum analytickú silu Power BI pre vysoko pokročilé analýzy a interaktívny, dynamický reporting. Kurz sa venuje najmä analytickému jazyku DAX, zabudovanom v Power BI a PowerPivote, od ktorého plného zvládnutia závisí pokročilý reporting. Je plný hromady praktických príkladov, na ktorých si účastníci precvičia krok po kroku všetku funkcionalitu tak, aby vedeli kombinovať všetky časti Power BI na rôzne pokročilé analýzy a reporting. Kurz sa takisto venuje možnostiam konsolidácie dátového modelu a možnostiam eliminácie opakovaných činností pri tvorbe dátového modelu alebo opakovaného reportingu, a tým aj zvyšovaniu produktivity a manažovateľnosti výsledného riešenia z dlhodobého hľadiska.

Toto je naozaj pokročilý kurz Power BI, od autora prvej slovenskej knihy o Power BI, PowerPivote a jazyku DAX. Je to top expert so 7-ročnou praxou v Power BI a 12-ročnou praxou v PowerPivote, vrátane nasadení vo veľkých firmách, ktorý Vám jednoducho vysvetlí aj zložitejšie funkcie Power BI. Presvedčte sa o tom v referenciách od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov.

Cieľová skupina: analytici, zamestnanci controllingu a reportingu, ktorí už používajú Power BI a potrebujú z neho dostať maximum

Trvanie: 3 dni, od 9:00 do 17:00

Najbližšie termíny:

V cene je zahrnuté:

 • 14-dňový prístup k záznamu z jedného workshopu o Power BI podľa výberu, v hodnote 157 EUR,
 • naša 566-stranová kniha o Power BI v slovenčine v hodnote 35 EUR s podrobnými návodmi krok po kroku,
 • tlačená príručka k preberaným témam v slovenčine,
 • 120-stranová elektronická príručka k jazyku DAX v slovenčine,
 • certifikát o absolvovaní kurzu v slovenčine aj angličtine,
 • dobrá atmosféra na kurze 🙂

Obsah kurzu:

Pokročilé Power Query a jazyk M

 • Funkcie bez UI
 • Vytváranie vlastných funkcií
 • Cykly a rozhodovacie konštrukty
 • Kombinovanie a zlučovanie dát z viacerých zdrojov
 • Parametre a parametrické dotazy
 • Transformácie pomocou R skriptu a Pythonu
 • Vlastné dátové konektory
 • Režimy DirectQuery a Live
 • Query folding
 • Optimalizácia rýchlosti načítavania údajov
 • Inkrementálna aktualizácia dát

Štatistické funkcie

 • Klasické štatistické funkcie – SUM, MIN, MAX, AVERAGE, VAR, STDDEV, …
 • Vlastné variácie štat. funkcií – SUMX, COUNTAX, MAXX, …
 • Skórovanie dát – RANKX, RANK.EQ
 • Vzorkovanie dát – SAMPLE a TOPN
 • Agregácia dát – SUMMARIZE, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT
 • Kumulatívne výpočty – kumulatívne sumy od začiatku obdobia po dnes, po produktových kategóriách, po hierarchiách, …
 • Kombinácia dát z viacerých tabuliek – CROSSJOIN, GENERATE a GENERATEALL
 • Funkcie ADDCOLUMNS a ROW

Filtrovacie a vyhodnocovacie funkcie

 • Logika výpočtov v PowerPivote a jej ovplyvňovanie
 • Kontext výpočtu podrobne
 • Zmena kontextu výpočtu cez funkciu CALCULATE
 • Filtrovanie dát – funkcia FILTER
 • Rozšírenie oblasti výpočtov nad filtrované dáta – funkcie ALL, ALLEXCEPT, …
 • Informačné funkcie o aplikovaných filtroch
 • Dotiahnutie dát z ostatných tabuliek – RELATED, RELATEDTABLE, LOOKUPVALUE
 • Funkcia CALCULATETABLE
 • Rekurzívne výpočty – EARLIER, EARLIEST
 • Funkcie DISTINCT a VALUES
 • Funkcie pre prácu s Parent-Child hierarchiami – PATHxxx
 • Kombinácia filtrovacích a vyhodnocovacích funkcií
 • Pokročilé využitie filtrovacích funkcií s inými funkciami

Funkcie Time Intelligence – analýza údajov naprieč časovými obdobiami

 • Časové tabuľky v PowerPivote
 • Práca s časom – DATEADD, DATESBETWEEN, DATESINPERIOD
 • Funkcie pre posun v čase – NEXTMONTH, NEXTYEAR, PREVIOUSDAY, …
 • Stav na začiatku/konci obdobia – OPENINGBALANCExxx, CLOSINGBALANCExxx
 • Súbežné časové periódy – PARALLELPERIOD, SAMEPERIODLASTYEAR
 • Prvé a posledné dátumy za zobrazené obdobia – FIRSTDATE, LASTDATE, …
 • Začiatky a konce zo zvolených období – ENDOFMONTH, STARTOFQUARTER, …
 • Kumulatívne časové obdobia – DATESYTD, TOTALYTD, TOTALQTD, …
 • Kombinácia s filtrovacími a vyhodnocovacími funkciami
 • Reporting voči plávajúcemu dátumu

Ostatné analytické techniky

 • Kumulatívne súčty
 • Kĺzavé priemery
 • Univerzálne výpočtové vzorce
 • Dynamické pásma hodnôt, kategorizácia údajov a banding
 • Prepojenia tabuliek typu many-to-many (M:N)
 • Parametrizácia dátového modelu
 • Výpočty cez neaktívne prepojenia
 • Virtuálne prepojenia tabuliek
 • Prepojenia tabuliek cez podmienku
 • Sledovanie plánovaného vs. reálneho stavu
 • Spájanie dát rôznej granularity
 • Dopočítavanie chýbajúcich dát pri plánovanom stave a rôznej granularite dát
 • Oprava chybných dát
 • Analýza nákupného košíka, ABC analýza, skórovanie zákazníkov
 • Analýza dát z dotazníkov
 • Analýza návštevnosti webov
 • Reporting súčasne vo viacerých menách aj v konsolidovanej mene
 • What-if analýza / analýza scenárov
 • Premenné jazyka DAX
 • Debugging DAX výpočtov pomocou DAX tabuliek a DAX Studia

Pokročilé analytické techniky a reporting

 • Migrácia excelovského štýlu reportingu do Power BI
 • Konsolidácia množstva merítok na univerzálne, generické merítka
 • Supermerítka a Jedi Master merítka
 • Calculation groups – výpočtové skupiny
 • Kombinačné a sekvenčné tabuľky
 • Univerzálne grafy
 • Konsolidácia slicerov
 • Slicer s predvolenou plávajúcou hodnotou (napr. “dnes”)
 • Výber ukazovateľov na grafe a v tabuľkách pomocou slicera
 • Obrázkové slicery
 • Podmienené formátovanie cez slicery
 • Grafické ukazovatele v tabuľkách a maticiach
 • Tlačidlá v reportoch a reakcie na ne
 • Hyperlinky, posielanie mailov z Power BI a prístup k externým súborom
 • Motívy reportov a branding
 • Šablóny Power BI
 • Geografický a mapový reporting
 • Pripojenie na dátový model z Excelu
 • Použitie CUBE funkcií Excelu voči dátovému modelu
 • Kalkulácie pomocou hierarchií
 • Parametrizácia publikovaných reportov cez ich URL
 • Reporting a data mining pomocou R skriptu
 • DAX row-level security – zabezpečenie dát na úrovni riadkov, a viditeľnosť dát v závislosti od oprávnení skupín užívateľov
 • (voliteľné) – práca s veľkým množstvom dát a optimalizácia výkonu
 • (voliteľné) – rozdiely pri nasadení v cloude vs. on-premise